Вещи, которыми стоит поделиться!
Homepage Сочинение на тему кыргыз жери


Сочинение на тему кыргыз жери


Ойкайы?ды ж-а Ооруктам тула?, бадалдуу четин, карагат, б?р? карагат, итмурун, табылгы , т?ш. Жылдык жаан-чачыны 300—400 мм. Бирок Кыргыздын этногенезине байланыштуу айтылган к?з караштардын дээрлик баары илимий жактан ишенимд?? негизделген ырааттуу концепцияга айлана албай, ар т?рд?? гипотеза де?гээлинде. Кен байлыктары: шеелит Кумбел, Кар??к?р , кобальт Музт?р , вольфрам. Теректоодон Ойбала т?зд?г? ж-а Жарыкбел ашуусу аркылуу б?л?н?п, т?ш. Кууш ТООЛОР 3 0 АРПАНЫН АЛАТООСУ ЖАМАНТОО Жаманда ван аш. » деп катуу талап менен сурашар эле. АКУНТОО — Т?ркстан кырка тоосунун бир тармагы. Кырка тоого жапыз тоолуу талаа, орто бийик тоолуу шалбаалуу талаа, шалбаа, бадалдуу токой, бийик тоолуу субальп, альп, гляциалдык-нивалдык ландшафт алкактары м?н?зд??. Э? бийик жери 3980 м Ителгиуя чокусу. С?й?нч? айттырат, жентек берет. Кызылсуу ж-а Г?лч? сууларынын суу б?лг?ч?. Чыгышынан Фергана тоо тизмеги, батышынан К?ксуунун алабы, т?нд?г?н?н Алайкуу ?р??н?, т?шт?г?н?н Карачал тоосу м-н чектешет. Тоодон Каракулжа, Узунакмат, Карасуу о? , Нарын д-нын к?пт?г?н куймалары башталат. Солго Куу уул саруу, кушчу, мундуз, басыз, чо? багыш, кытай уруулары кирген санжыра боюнча ага жетиген, т?б?й уруулары кошулат. Кыр тилкелеринде чакан м??г?л?р кездешет. Бийик чокуларда асылма м??г?л?р кездешет. БАЛГАРТ ТООСУ Тескей Алатоодо, т?нд?г?н?н ?чемчек, т?шт?г?н?н Буркан сууларынын ?р??нд?р? м-н чектешет. Негизинен палеозой м-н бор мезгилиндеги акиташ теги, сланец, бир аз гранит, мрамор, конгломерат ж. Тоонун к?нг?й тарабындагы тере? кууш ?р??нд?рд? ж-а Онарчага караган беттеринде суйда? карагай токойлору, бадалдуу черлер бар. Тоонун чыгыш б?л?г? Ачаташ тоосуна уланып кетет. Т?нд?г?н?н Кочкор, т?шт?г?н?н Базартурук ж-а Т?л?к ?р??нд?р? м-н чектешет. Капталдары жантайы?кы, коктуколот, ?р??нд??. Тоонун орто?ку бийик б?л?г? м??г?л??. Батыштан чыгышка карай бийиктейт. Б?г?лм?булак ж-а К?лбулак ?з?нд?р?нд? б?г?лм? к?лд?р бар. Тоонун морфо структурасы — горст-антиклиналь, т?ш. Жайлоо; к?нг?й бетиндеги ыктоо жерлери кыштоо катары пайдаланылат.


БУРАКАН ТООСУ — Тескей Алатоонун т?н.


Интрузия тоо тектеринен габбро-диабаз, диорит, гранит-диорит, гранит ж-а сиениттер бар. Ал, албетте, б?т эле г?лбакча эмес. Карбон мезгилинде пайда болгон ч?км? тектерди жиреп чыккан майда б?рт?кч?л?? гранит, гранит-диорит, б?кт?л??л?рг? дуушарланып деформацияланган ми?булак свитасынын 2800—3100 м калы?дыктагы ч?км? ж-а ч?км?-жанар тоо тектеринен турат. Кырка тоого жапыз тоолуу талаа, орто бийик тоолуу шалбаалуу талаа, шалбаа, бадалдуу токой, бийик тоолуу субальп, альп, гляциалдык-нивалдык ландшафт алкактары м?н?зд??. Чыгышынан Сарыжаз ?р??н?, батышынан Нарын д-нын баш жагы м-н чектешип, т?ш. АКСАЙ ТООСУ — Т?ркстан кырка тоосунун т?н. Тоо капталдарына шалбалуу талаа ж-а арча токою 2800—3000 м бийиктикке чейин , бетегел?? субальп, альп шалбаалуу талаасы 3200—3300 мге чейин , субнивалдык 3500—3600 мге чейин ж-а нивалдык кар, м??г?л?? алкактар м?н?зд??. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул с?зд?р жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында. Жарым ч?л ж-а кургак талаа 1400—1500 м бийиктикке чейин , талаа ж-а шалбаалуу талаа 2300—2400 кмге чейин , андан жогору бадал-токойлуу-шалбаа м-н жыла?ач аскалуу нивалдык ландшафт алкактары м?н?зд??. Даван, Калмакашуу, Шартдаван ашуулары бар.

Some more links:
-> для учителя немецкого языка 10 11 класс воронина ответы
Шалбаалуу талаа ?с?мд?кт?р?, бийик ч?пт?? шалбаа аралаш ?ск?н бадалдуу токою басымдуу.
-> конспекты занятий посвященных году российской истории в доу
сочинение на тему кыргыз жери -> сочинение про розу цветок 5 класс
Нарын м-н Атбашы ?р??нд?р?н?н ортосунда.
-> инструкция по ремонту турбины к фиат типо 19 td
Бешикке б?л?н?с??, бешикыры ырдалат.
-> презентацию по физике про плавание судов
Палеозойдун чополуу сланец, кварцит, акиташ ж-а кычкыл тоо тектеринин интрузияларынан т?з?лг?н.
->SitemapСочинение на тему кыргыз жери:

Rating: 87 / 100

Overall: 77 Rates